General Project Manager

Job details

Job reference nr.:AT-074516
Discipline Category:Offshore Wind
Type of work:Permanent
Start date:July 2, 2018
Job location:Netherlands

Short summary

Voor onze client, een zeer prominente speler in the Renewables sector, zoeken wij momenteel een General Project Manager die geinteresseerd is een directe vaste aanstelling.

Job description

De General Project Manager heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het project(en). Hij/zij ondersteunt Sales al tijdens de initiatiefase en de contractuele voorbereiding van het project. Na de ondertekening van het contract is hij/zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het project in termen van tijd, kosten (samen met de PM Commercial), veiligheid en
kwaliteit en zorgt dat de de doelstellingen van het project behaald worden.

Hij/zij betrekt alle personen die betrokken zijn bij het project en ontwikkelt het project gezamenlijk met hen. De General Project Manager leidt het project team tijdens de gehele duur van het project en zorgt ervoor dat de projectnormen, -gereedschappen -methoden en -processen correct worden toegepast.

Resultaten:

Voorbereiding

 • Ondersteunt Sales tijdens de initiatieffase met betrekking tot de ruwe planning, het creëren van het project tijdschema en het omkaderen wat binnen het projectplan geleverd wordt.
 • Draagt zorg voor de voorbereiding en organisatie van de opdrachtuitvoering. Opstellen projectplan en HSE plan in samenwerking met de afdeling Project Coordination. Organiseren van een kick off en projectbesprekingen met betrokkenen. Maken van werkafspraken met betrokken afdelingen en onderaannemers over het uitvoeren van werkzaamheden.

Uitvoering

 • Is integraal verantwoordelijk voor het procesmanagement van toegewezen windturbineprojecten conform de vastgestelde werkwijze en procedures: inclusief de correcte implementatie van alle contractuele verplichtingen, de verslaglegging, bewaakt de samenhang van het proces en is in staat de uitvoering van dit proces optimaal te realiseren door daarbij de invloeden van de totale in- en externe projectomgeving te beoordelen en resultaatgericht te implementeren.
 • De werkzaamheden van verschillende interne en externe subcontractors zijn gecoördineerd, dit in samenspraak met de klant, gelijktijdig in verscheidene projecten:
  - Er is (technische) sturing gegeven aan de Site managers, EW-Managers, Logistic Coördinators en externe subcontractors;
  - De uitvoering van projecten is bewaakt op tijd, kosten, kwaliteit, communicatie, informatie en prestatie-eisen;
  - Integreert wijzigingen in het projectproces en rapporteert en informeert continu alle interne en externe partijen en zorgt voor een up to date documentatie zodat
    processen goed doorlopen
  - Voert regelmatig project- en bouwplaats vergaderingen met de klant, andere personen die betrokken zijn bij het project en het projectteam;
  - De controle en goedkeuring van facturen en meer/minderwerk is verzorgd;
 • Er is gezorgd voor adequate informatievoorziening aan in -en externe partijen tijdens alle fasen binnen het project;
 • Rond resterende werken snel af, zoals restwerken.
 • De projectevaluatie is gehouden en er is gerapporteerd aan de regional head of PLM (or EPC-team);
 • Ondersteunt de PM Commercial in contract en claimmanagement.

VGM taken en verantwoordelijkheden:
Volgt veiligheidsinstructies en aanwijzingen op. Draagt zorg voor orde, netheid van de werkplek. Heeft een (actieve) deelname aan VGM trainingen en instructies. Toont actieve VGM betrokkenheid door o.a.- melden van gevaarlijke situaties. Uitvoeren van LMRA (Last Minute Risk Assesment). Draagt de ter beschikking gestelde PBM's en neemt daarbij de geldende voorschriften in acht. Draagt zorg voor veiligheid van zichzelf en anderen door een pro actieve houding. Neemt maatregelen naar aanleiding van o.a. werkplekinspecties of incidenten.
Verantwoordelijk voor het organiseren van een veilige werkomgeving. Toezien op een veilige werkomgeving. Neemt de verantwoordelijkheid bij het opstellen van een TRA indien dit voor de werkzaamheden van toepassing is. Deelname aan ongevalsonderzoeken. Actieve VGM betrokkenheid door uitvoeren van VGM beleid en strategie en uitstralen en dragen van VGM beleid. Organiseren van toolboxmeetings. Stelt heldere VGM doelstellingen. Stelt een veiligheidsbeleid op gebaseerd op de actuele risico's. Communiceert over het veiligheidsbeleid. Borgt de naleving van het veiligheidsbeleid.

Job requirements

Kennis:
De voor de functie vereiste kennis moet naar inhoud en niveau gelijkwaardig zijn aan ruim HBO. Een interne oriëntatie op bedrijfsspecifieke voorschriften, richtlijnen en procedures betreffende projecten. De GPM moet bijblijven op het gebied van technische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen/veranderingen.

Samengesteldheid/Bevoegdheden:
De General Project Manager (GPM) is bij het indelen van de eigen tijd gebonden aan deadlines binnen de (diverse) projecten. De te maken keuzen betreffen de voortgang en kwaliteit van de projecten. Coördinatie van verschillende projectgroepen. Er is indirect toezicht op de GPM via regelmatig overleg, rapportages en resultaten. De voorkomende problemen kunnen complex zijn en vereisen vele jaren werkervaring. Voor het functioneren en de aanpak van moeilijke probleemsituaties zijn een hoge mate van initiatief, feeling en
inzicht vereist. De GPM heeft de coördinatie over alle processen die tegelijkertijd door de verschillende medewerkers op het bouwproject worden uitgevoerd. Dit is in overleg met de opdrachtgever. De GPM is bevoegd om alle technische en organisatorische maatregelen op de bouwplaats in te voeren om de noodzakelijke kwaliteit van de werkomgeving te garanderen. Hij/zij heeft de bevoegdheid om het werk te stoppen of om personeel van de bouwplaats te verwijderen in het geval dat het een ernstig risico voor het personeel vormt, of dat de niet-naleving van de voorwaarden of het niet nakomen van afspraken dit vereist.

Verantwoordelijkheid:
Fouten of onzorgvuldigheden in het werk (bijvoorbeeld bij kosten- en tijdsbewaking, beoordelingen van projecten e.d.) kunnen leiden tot tijdverlies in de voortgang van het project, inefficiëntie, (hoge) financiële schade, irritaties en aanzienlijk imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten berust voornamelijk op zelfcontrole.

Communicatie:
De GPM is het eerste contact voor de klant, officials en consultants tijdens de voorbereiding, de uitvoering tot en met de implementatie fase.
De contacten met management en medewerkers van andere afdelingen en van PLM zijn gericht op informatieuitwisseling, afstemming, de oplossing van problemen en de aansturing van medewerkers. De contacten zijn van belang voor een optimale realisatie van de projecten.
Bij deze contacten zijn uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht van belang.

Uitdrukkingsvaardigheid in vreemde talen:
De Duitse en/of Engelse taal zijn vereist bij de/het:
- opstellen en vastleggen van correspondentie en schrijven van technische specificaties;
bespreken, adviseren en onderhandelen met onder andere onderaannemers en klanten.

Leidinggeven binnen projectverband:
Er wordt hoofdzakelijk binnen projectverband leiding gegeven. Er wordt binnen een project (3-18 medewerkers) leiding gegeven aan teamleiders, onderaannemers, derden en zelfstandigen. (Op elk project bestaat het projectteam uit tenminste 1 constructiemanager, Electrical Works Manager en Health and Safety Officer). Het aantal mensen waar leiding aan gegeven wordt hangt af van de totale omvang van het project.

Het leidinggeven heeft betrekking op:

 • verdelen van het werk;
 • geven van instructies;
 • bewaken van de kwaliteit en voortgang.

Functioneel leiding geven aan projectteams (3-18 medewerkers).

De GPM moet weerstand kunnen bieden aan gunstigstemmende gestes van buitenaf.

More info

Should you be interested in the position of General Project Manager, please send your application via the apply button. For more information, please contact Arie Timmer, Principal Recruiter in Hoofddorp, The Netherlands stating reference number AT-074516