Voorman P&M

Job details

Job reference nr.:MK-059604
Discipline Category:Production & Maintenance
Type of work:Temporary
Start date:September 18, 2017
Job duration:5 weeks
Job location:Netherlands

Short summary

Voor een tijdelijk project in Noord-Holland zijn we op zoek naar ervaren P&M Voormannen die beschikbaar zijn van week 38 tot en met week 42. (18 september - 20 oktober) Je zal een grote onderhoudsstop gaan coördineren in de petrochemische sector. Ervaring met dit soort projecten is daarom gewenst.

Job description

Als Voorman P&M coördineer je de uitvoering van onderhouds-, (de)montage-, installatie-, reparatie-, nieuwbouwwerkzaamheden, inspecties en beproevingen aan diverse typen (delen) product/proces- installaties en apparatuur op werktuigbouwkundig gebied en stuurt WTB-uitvoerenden aan (waaronder monteurs, montagemedewerkers, lassers en fitters) tijdens de werkzaamheden. Indien nodig voer je ook zelf de werkzaamheden uit. Je zal leiding geven over een groep van ongeveer 5 tot 10 medewerkers.

Jouw werkzaamheden / verantwoordelijkheden zijn als volgt:

 • Ziet toe op juiste uitvoering en inzet personeel
 • Afstemming van de technische en logistieke uitvoering van werkzaamheden op locatie.
 • Stellen van juiste prioriteiten en laten uitvoeren in overeenstemming met opdrachtgever(s).
 • Realiseren van de opdracht binnen de gestelde eisen conform kwaliteit, budget en tijd.
 • Er wordt zowel gewerkt aan de hand van werkomschrijving, specificaties en contractuele voorwaarden, als volgens eigen inzicht en ervaring na mondelinge instructie. Bepaalt de tijdsindeling vrijwel geheel zelf binnen een geheel van zich aandienende zaken en planning.
 • Schakelt frequent tussen de verschillende aandachtsgebieden.
 • Opleverdata en andere target data veroorzaken de nodige tijdsdruk.
 • Oplossen van voorkomende problemen vereist overzicht, creativiteit en ervaring.
 • Door een nauwgezet volgen van de activiteiten en anticiperen op risico’s dienen verstoringen te worden voorkomen, tijdig ontdekt en ingelopen te worden.

De specifieke taken zijn onderverdeeld in voorbereiding, uitvoering en overige werkzaamheden:

Voorbereiding

 • Neemt kennis van het door de werkvoorbereiding opgestelde voorbereidingsplan; checkt of het plan ook uitvoerbaar is en geeft op- en aanmerkingen door aan de werkvoorbereiding. neemt kennis van werkomschrijving, specificaties en specifieke (project)afspraken. Eén en ander op grond van een door de leidinggevende aangereikte samenvatting van handboeken, processchema’s, normen en tekeningen, kwaliteitsplan.
 • Controleert de benodigde materialen en materieel.
 • Verdeelt de werkzaamheden naar vakdiscipline en capaciteiten van eigen en ingeleend personeel, alsmede het op tijd inschakelen en aansturen van subcontractors, één en ander in overeenstemming met de leidinggevende
 • Vraagt de benodigde (werk)vergunningen aan.
 • Beoordeelt de uit te voeren werkzaamheden en adviseert de leidinggevende.
 • Beoordeelt mede TRA’s (Taak Risico Analyses) tijdens de TRA-meeting.

Uitvoering

 • Indien nodig, als meewerkend voorman verrichten van, o.a. onderhouds-, (de)montage-, installatie-, reparatie-en nieuwbouwwerkzaamheden (op werktuigbouwkundig gebied).
 • Begeleiden van de uit te besteden werkzaamheden.
 • Toezicht houden op het volgen en naleven van de algemeen geldende en (klant) specifieke (veiligheids)voorschriften, alsmede het toezicht op orde en netheid.
 • Toezien op voortgang van de werkzaamheden binnen de gestelde afspraken met betrekking tot kwaliteit en tijd.
 • Instrueren en begeleiden van medewerkers.
 • Houden van Toolbox meetings en werkplek inspecties.
 • Het signaleren van afwijkingen en het melden hiervan bij de leidinggevende.
 • Handmatig aanpassen van de werkpakketten en overdragen aan de leidinggevende/werkvoorbereider.
 • Stemt voortgang af met leidinggevende/klant

Overige werkzaamheden

 • Toezien op het juiste gebruik van gereedschap/Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) en zorgdragen voor de goede staat van beschikbaarheid.
 • Deelnemen aan overleg inzake relevante aspecten met betrekking tot aanpak, uitvoering, afstemming, voortgang en afspraken met subcontractor(s) en opdrachtgever(s).
 • Correcte administratie en rapportages zoals: uren, planningen, voortgangsverslagen.
 • Tijdige signalering en (laten) uitvoeren van meer- en minderwerken.
 • Indien relevant, bijdragen aan een correcte nacalculatie en dergelijke.
 • Controleren op correcte en kwalitatieve uitvoering van de werkzaamheden.
 • Sturen op correcte werktijd en aanspreken indien nodig.
 • Motiveren van de medewerkers, input geven ten behoeve van beoordelingsgesprekken.

Job requirements

Om in aanmerking te komen voor deze positie woon je in Noord-Holland en heb je minimaal 5-7 jaar relevante en leidinggevende ervaring. En bij voorkeurkeur een afgeronde technische MBO 3 opleiding.

Verder beschik je over de volgende vaardigheden en kennis:

 • Is in staat zijn een werkpakket te lezen, waarin o.a. opgenomen , schema’s, tekeningen en onderhoudsinstructies
 • Algemene technische kennis
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Opstellen van verkorte rapportages
 • Kennis en gebruik van algemeen gebruikte computersoftware
 • Materialenkennis
 • Samenstelling en montage methoden van constructies, apparaten en leidingsystemen
 • Internationale tekentechnieken en methoden
 • Internationale normeringen en symbolen
 • Bediening van elektrisch hand- en meetgereedschap voor instructie aan medewerkers

More info

Should you be interested in the position of Voorman P&M, please send your application via the apply button. For more information, please contact Renske Lankrijer, Account Manager in Hoofddorp, Netherlands stating reference number MK-059604